Algemene voorwaarden

 

1. Gebruikersvoorwaarden voor de website www.skinline-clinic.be: de elementen van de websites (“deze sites”), waarop tekst, afbeeldingen, audio- en videofragmenten, software en andere elementen kunnen staan (de “inhoud”) worden door MEDI-INVEST NV (Georges Wittouckstraat 2O - 1600 Sint-Pieters-Leeuw – Belgïe - info@skinline.be – Tel +32 (0)2 381 27 00 - Fax +32 (0)2 381 32 00,  geregistreerd onder nummer BE 0480653509) enkel ter inlichting verschaft. Door naar deze sites te gaan of door welk onderdeel van de inhoud dan ook te downloaden, gaat u ermee akkoord zich te binden aan de onderstaande voorwaarden (”onderhavige voorwaarden”). Indien u onderhavige voorwaarden niet aanvaardt, mag u niet naar de sites gaan of welk element van de inhoud dan ook downloaden.

2. Aansprakelijkheidsbeperking: MEDI-INVEST NV stelt alles in het werk om de correctheid en betrouwbaarheid van de inhoud deze sites te garanderen; aangezien de inhoud echter op basis van verschillende bronnen werd samengesteld, wordt de informatie als dusdanig op basis van de beschikbare elementen geleverd.

3. MEDI-INVEST NV KAN NIET AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD TEGENOVER U OF EEN DERDE VOOR FOUTEN OF WEGLATINGEN VAN WELKE AARD DAN OOK DIE EEN INVLOED HEBBEN OP DE INHOUD OF DE ELEMENTEN DIE AAN DEZE SITES VERBONDEN ZIJN; MEDI-INVEST NV BIEDT, NOCH AAN U NOCH AAN DERDEN, ENIGE VORM VAN UITDRUKKELIJKE OF IMPLICIETE GARANTIE MET BETREKKING TOT DE INHOUD OF DE ELEMENTEN DIE AAN DEZE SITES VERBONDEN ZIJN, ZOALS GARANTIES MET BETREKKING TOT VERVALSING, COMMERCIËLE WAARDE OF BEWERKING VOOR BIJZONDERE DOELEINDEN.

Deze sites bevatten links waarmee men naar websites kan gaan die niet door MEDI-INVEST NV worden beheerd of gecontroleerd. MEDI-INVEST NV levert deze links enkel om het u gemakkelijk te maken en is geen geval verantwoordelijk voor de inhoud van de sites waar ze heen leiden. Het is geheel uw eigen verantwoordelijkheid u ervan te vergewissen dat de websites die u wenst te bezoeken vrij zijn van schadelijke elementen, zoals onder andere virussen.

MEDI-INVEST NV KAN IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD VOOR SCHADE VAN WELKE AARD DAN OOK, INDIRECTE, BIJZONDERE SCHADE EN OVERMACHT INBEGREPEN, DIE RECHTSTREEKS OF ONRECHTSTREEKS VOORTVLOEIT UIT HET GEBRUIK OF DE PRESTATIES VAN DEZE SITES OF DE BESCHIKBARE OF GESUGGEREERDE INHOUD OP DEZE SITES OF ELKE ANDERE SITE DIE U VIA DEZE SITES KAN BEKIJKEN, OOK AL IS MEDI-INVEST NV OP DE HOOGTE VAN DERGELIJKE SCHADE.

4. Gebruik van deze sites: het is strikt verboden de inhoud van deze sites geheel of gedeeltelijk te kopiëren, reproduceren, fragmenten over te nemen, in de verkoop te commercialiseren, te verhuren, verdelen of op een andere manier ter beschikking van derden te stellen voor al dan niet commerciële doeleinden of op een manier te gebruiken die niet strookt met de aard van de elementen op deze sites. Het is bovendien verboden op deze sites informatie of elementen over te brengen, publiceren, reproduceren of verspreiden:

  • indien dit een inbreuk op de wet vormt of kan leiden tot vervolging van burgerlijk recht of indien dit oproept tot het stellen van handelingen die een inbreuk kunnen vormen op de wet of die kunnen leiden tot dergelijke vervolging;
  • indien deze informatie of deze elementen beschermd zijn door auteursrechten of intellectuele eigendomsrechten zonder toestemming van de houder van deze rechten (dit verbod geldt ook voor afgeleiden van voornoemde informatie of elementen);
  • of indien dit een gebruik van deze sites inhoudt die indruist tegen de wet of netetiquette of indien dit schade kan berokkenen aan het gebruik van deze sites of het internet door andere gebruikers, met inbegrip van de verspreiding of overdracht van informatie of software waarin virussen of andere storende elementen verwerkt zijn.

5. Auteursrechten: alle informatie die op deze sites wordt gepubliceerd of op een andere manier via deze websites beschikbaar wordt gesteld, is auteursrechterlijk beschermd. De informatie en de auteursrechten op de informatie zijn eigendom van of worden beheerd door MEDI-INVEST NV of de leveranciers van de informatie. U mag de informatie in de inhoud niet gebruiken of reproduceren, behalve voor persoonlijk, niet-commercieel of educatief gebruik. Elk ander gebruik, reproductie, verspreiding of nieuwe transmissie van de inhoud is strikt verboden zonder schriftelijke toelating van de houder van de auteursrechten. U dient alle adviezen, informatie en wettelijke beperkingen zonder uitzondering te respecteren.

6. Handelsmerken: de namen van alle andere producten, diensten of bedrijven die op deze site worden vermeld kunnen handelsmerken van hun respectievelijke eigenaars zijn. Het is verboden welk handelsmerk dan ook op deze site te gebruiken zonder schriftelijke toestemming van de eigenaar van dat handelsmerk (MEDI-INVEST NV of een andere houder van de rechten op dit handelsmerk).

7. Schadevergoeding: u verbindt zich ertoe MEDI-INVEST NV schadeloos te stellen tegen alle schade, kosten en uitgaven, met inbegrip van redelijke gerechtskosten met betrekking tot eventuele inbreuken op onderhavige voorwaarden door u of personen die de site in uw naam gebruiken of verdelen of informatie of andere elementen op deze site door u of personen die voor uw rekening gebruik maken overdragen.

8. Wijzigingen: MEDI-INVEST NV behoudt zich het recht voor elementen van de inhoud van deze site geheel of gedeeltelijk te wijzigen of te verwijderen en dit op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving.

9. Diverse bepalingen: onderhavige voorwaarden zijn een overeenkomst tussen MEDI-INVEST NV en u met betrekking tot het gebruik van onderhavige site, die naar Belgisch recht wordt geregeld. Als MEDI-INVEST NV niet aandringt op het strikt naleven van bepalingen in onderhavige voorwaarden of de naleving ervan niet controleert, betekent dit in geen geval dat deze bepaling niet langer geldig is. Het feit dat een van onderhavige voorwaarden nietig, ongeldig of anderzijds onuitvoerbaar zou worden verklaard door de bevoegde rechtbank heeft geen enkele invloed op de andere bepalingen van onderhavig document. Alle bezwaren en geschillen van welke aard dan ook zijn de bevoegdheid van de Belgische rechtbanken van Brussel.